logo

ARENDALSVEJ

En ny strategisk helhedsplan for bolig- og handelsområdet omkring Arendalsvej. Projektet er udviklet i samarbejde med bl.a. AAB Boligforening og Silkeborg Kommune, og har en vision, om at skabe en markant sammenhængskraft – hvor beboerne, området foreninger og handelscentrum knyttes tæt sammen til en markant landskabelig helhed. Ved at forstærke de åbenlyse potentialer, der i forvejen findes i området, og ved at skabe markante og gode rum for et socialt fællesskab, fremhæves både de nye og eksisterende aktiviteter, der kan skabe grobunden for det gode boligliv i området.

Området afskæres fra Silkeborg centrum med den nye jyske motorvej. Området står derfor overfor et stort potentiale for at blive et lokalt kraftcenter, med den eksisterende lokale opbakning, det store boligområde og det eksisterende centerområde med dagligvarebutikker, kirke, bodega, frisør mv. Området står dog overfor en række udfordringer – med hensyn til bl.a. det sociale liv, beboernes sammensætning og tilfredshed med området, samt uinspirerende visuelle indtryk og manglende sammenhæng.

Området virker ikke umiddelbart indbydende, men lukker sig omkring sig selv. Området er ikke synliggjort i kvarteret, og ligner udefra et almindeligt boligkvarter uden lokalcenter. Samtidigt er eksisterende potentialer isoleret fra hinanden, og der er ingen kontakt hverken visuelt eller fysisk.

Samlet set ligger der altså et enormt potentiale for at få synliggjort kvarterets kvaliteter, samlet energien og aktiviteten så der opstår en levende synergi og samtidigt få opgraderet eksisterende ubrugte potentialer i bygninger og landskab – på en nytænkende, legende og poetisk måde.

En god ramme for det gode boligliv.

English

A new strategic master plan for residential and commercial area around Arendalsvej. The project has been developed in collaboration with AAB Housing Association and Silkeborg Municipality, and has a vision to create a distinctive cohesion – between locals and the distinctive landscape. By reinforcing the obvious potential, and by improving the character of the space, this project sows the seeds for a good domestic environment.

The area is cut off from Silkeborg with the new Jutland motorway. However, it has the means to become the new local centre, with the existing local support, the large residential area and the existing retail stock and amenities. The area is, however, facing a number of challenges – in terms of social life, demographics, and confused layers of the urban fabric.

Overall, there is therefore a huge potential for making visible the neighbourhood’s qualities: its latent energy – primarily the untapped potentials in buildings and landscapes – in an innovative, playful and poetic way.

A good framework for good home living.

 

Project Details

Client: Silkeborg Kommune

Date: 2014

Projekt lavet i samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Boligforeningen Arendalsvej.
Rådgivende ingeniør: Niras A/S