logo

LEMVIG LÆRINGSANALYSE

Børns leg, læring og trivsel hænger i høj grad sammen med de fysiske miljøer der omgiver nærmiljøet omkring skoler og institutioner. Traditionelt set har uderummet været, hvad der historisk er blevet refereret til som ”den raske drengs rum”. Altså et uderum med rutsjebaner, klatrebane og andre motoriske udfordringslege, hvor børnene kunne få brændt noget energi af og blive sunde og raske. I dag ser situationen anderledes ud, og uderummene skal ikke kun laves for ”den raske dreng”, men skal i høj grad kunne skabe et godt miljø for vores børn, hvad enten målet er øget trivsel, nye former for læring, kreativ udfoldelse, udvikling af sociale kompetencer eller fysisk bevægelse. Et godt udemiljø spiller på flere sanser, aktiverer flere grupper, understøtter forskellige typer af pædagogisk læring og skal samtidig skabe optimale vilkår for konflikthåndtering i dagligdagen, for de gode rollelege og for forskellige typer af udeundervisning og gruppearbejde. Og, hvis vi skal nå helt i mål, skal vi skabe attraktive uderum, der fungerer hele året – også når det danske vejr driller…

Læringsrumsanalyse for Lemvig Kommune er udarbejdet som et arbejdsredskab og et inspirationskatalog. Dels er formålet med analysen at beskrive de enkelte institutioners uderum, så der kan dannes et samlet overblik over tilbuddene i kommunen, hvor bl.a. skala, elevantal og eksisterende faciliteter indgår. Ligeledes er det analysens formål at pege på nogle af de oplagte potentialer, der ligger i områderne omkring skoler og institutioner, både mht. til nye typer af leg og læring og i forhold til at få aktiveret og stimuleret flere forskellige elev-/børnegrupper.

Der er i analysen kigget på 12 forskellige temaer, der erfaringsmæssigt har en stor betydning i udviklingen af uderum. Temaerne tager udgangspunkt i god landskabs- og byrumsfaglig praksis og i flere anerkendte læringsstile og behovsanalyser. Analysen er et redskab til dialog, og skal være med til at kickstarte en faglig og pædagogisk udvikling omkring uderummene og landskabet omkring os, så vi sammen kan skabe de bedste betingelser for vores børn.

Project Details

Client: Lemvig Kommune

Date: 2018