logo

ØSTERILD BESØGSCENTER

Når man ankommer til Østerild Besøgs- og driftscenter af hovedadgangsvejen, bevæger man sig igennem den gamle granplantage, hvor de enorme møller rejser sig som landskabelige pejlemærker på en snor. Møllerne rummer en stor viden om teknik, vindkraft og signalerer en overgang til en vedvarende energikilde. Men møllernes historie i Østerild handler også om hvordan man tager vare på naturen og skaber bæredygtige landskaber med en stor biodiversitet af dyr og planter.

Herfra guides man naturligt ind mellem plantagens grid af træer, der reetableres ud mod vejen. Visionen er at skabe en nænsom ankomst, hvor naturen allerede fra første færd træder i forgrunden. P-anlægget er indarbejdet mellem træerne, så der på én gang skabes et naturligt parkerings- og adgangsflow – og så der samtidigt skabes et langsomt flow, hvor både øjne og sanser trækkes ind under trækronerne.
Fra parkeringsanlægget ledes man naturligt op mellem træerne af en hævet gangbro mod besøgscenteret. Stien bevæger sig bogstaveligt ind og omkring de eksisterende træer, og helt hen til indgangen.

En rute i landskabet – med landskabet som oplevelsesramme

Fra besøgscentret bevæger stien sig ind imellem træerne, i et naturligt netværk af stier ud mod møllerne. Stierne er nænsomt anlagt i de eksisterende skellinjer og landskabelige spor. Visionen er at skabe et forløb der på flere planer giver de besøgende en unik oplevelse af både natur, landskab og møller.
Frem for at skulle gå den lige march mod møllerne, hvor man hurtigt bliver overrasket over distancerne og den store skala i området, styres blikket og oplevelserne præcist, så der hele tiden er nye oplevelser. Hvert segment på stien har sine egne kendetegn, der knytter sig til de forskellige naturtyper i området.

Flere steder fortættes naturen og blikket ledes mod trækronerne, fuglelivet, skyernes formationer og vindens påvirkninger. Små landskabelige hints leder blikket og underbygges af en række små informationstavler der skal vække nysgerrigheden og give ”nøglen” til at kunne afkode stiens elementer.
Andre steder trækkes blikket mod skovbunden og fortællingerne om stedets geologiske historie og ikke mindst landskabets ”ru” overflade der påvirker vinden – og hvordan fældningen af de mange træer i området er en vigtig del af testcenterets dna, og hvordan det har skabt mulighed for at genskabe områdets naturlige landskab.

Kroppen, hjernen, blikket og hjertet – mosen, heden, plantagen og horisonten.

Stiforløbets enkelte segmenter er opbygget, så de skaber et varieret information- og oplevelsesforløb, hvor hjerne, krop, blik og hjerte aktiveres. Flere steder opbygges reelle aktivitetspotser, hvor børnene kan klatre, kravle og lege sig til ny viden. Andre steder styres blikket ud mod horisonten eller mod f.eks. vingespidsernes svirpende hastighed eller masternes enorme skala. Andre steder bruges landskabets passager som en naturlig setting for historiske tidslinjer eller matematiske/fysiske landvindinger.
Selve stien guider de besøgende på forskellige måder, så der enkelte steder f.eks. er små gangbroer der løfter sig op over naturen med små opholdszoner. Andre steder udstikkes blot små pejlemærker i landskabet, så de besøgende selv kan vælge rute – og stierne på den måde er med til at skærpe nysgerrigheden og skabe en formidling der både er vedkommende og naturlig. Både for børn og voksne. Igennem hele forløbet respekteres naturen i materialevalg, udtryk og placering.

Project Details

Client: Thisted Kommune, DTU og Realdania

Date: 2015

Konkurrenceforslag
Arkitekt: Arkitektfirmaet Kjær & Richter
Ingeniør: Sweco