logo

BJERRINGBRO KULTURPARK

Ord- og Vandparken er et nyt byrum, hvor sprog og naturvidenskab kobles på en ny og poetisk måde. Parken ligger som et offentligt rum, med tæt kontakt til den forbipasserende trafik – byens hovedakse og gågade – og som en åben invitation til brugere i alle aldre fra både nær og fjern. Ord -og Vandparken er en ny attraktion i det offentlige rum, hvor finurlige stemninger og bemærkelsesværdige oplevelser, kobles med leg og bevægelse. Et sted hvor dagplejere, børnehaver, SFO-grupper, foreninger og børnefamilier kan få en unik oplevelse, der ændrer sig hen over året og i takt med brugernes egne input.

Innovation som grundtanke

Vi har en vision om at sætte en ny dagsorden ved at koble en humanistisk og en naturvidenskabelig tilgang til oplevelse og dannelse i den bynære kontekst. Leg med ord og sprog kobles til eksperimenter med vandet, som er det gennemgående element. I Ord- og Vandparken leger børn og voksne sammen i fællesskab og kommer tættere på vor tids kulturteknologier. Barnet kan igennem legen få lysten til at beherske emner som læsning, it og naturvidenskab.

På mange punkter udfoldes innovation i byens rum: Byens borgere skriver deres mening på den interaktive urbane grafittivæg – der samtidigt skaber bevægelsen i en klatreleg. I området Ordstrømmen kobles et auditivt databasestyret magisk eventyr sig til den velkendte leg med små både i vandkanaler. I en anden installation dannes en termisk vandflade, der gør det muligt at farve og skrive i vandet med fingrene. Selv et klassisk forsinkelsesbassin omdannes i Den Levende Vandhave til én af parkens hovedattraktioner. Her bliver legen med vandet, byrummets stadige forandring, der findes vand i forskellige højder og meterhøjde karbonfibre, nytænkt i et poetisk, legende og innovativt byrum, der i høj grad indbyder til nye aktiviteter for alle…

English

The Word-and-Water Park is a space where language and science are coupled in a new and poetic way. The public area is situated in close vicinity to passing traffic, the city’s main axis and the pedestrian street – an open invitation to users of all ages from both near and far. It is a place where day care, nurseries, after-school care, associations, and families can have a unique experience that changes throughout the year, in line with the users own input.

Innovation as basic idea

The vision is to generate a new agenda by connecting a humanistic and a scientific approach to experience and leaning in an urban context. Play with words and language is linked to experiments with water.

The desire to master abilities such as reading, IT, and science are kick-started due to the desire to understanding the technology behind it all.

Townspeople write their opinion on the interactive graffiti wall – simultaneously creating motion to the climbing wall.

In the area “word-stream” a magical fairytale – managed by an auditory database – is linked to the well-known play with small boats in the water channels. Another installation creates a thermal water surface, which makes it possible to change the color and type in the water by the use of one’s fingers. In the Living Water Garden a classic retention basin is transformed into one of the park’s main attractions. Here the play with the water becomes the continual transformation of the urban space;  there is water at different heights, meters tall carbon fibers rethought in a poetic, playful and innovative urban space that greatly invites to new activities for all …

Project Details

Client: Viborg Kommune og Grundfos A/S

Date: 2015

Vundet konkurrence. Projekt er støttet økonomisk af Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med Grundfos A/S og Viborg Kommune.